; charset=UTF-8" /> Xuất hiện "cannot be used available in d-sub signal only" khi chơi game?

Xuất hiện “cannot be used available in d-sub signal only” khi chơi game?

Oct 18, 2018
Hỏi & Đáp Máy Tính
5 0

Xuất hiện “cannot be used available in d-sub signal only” khi chơi game?

Cho mình hỏi mình mở game lên nó hiện ” CANNOT BE USED AVAILABLE IN D-SUB SIGNAL ONLY ” thì làm sao tắt nó đi ạ? Hướng dẫn mình cách tắt với ạ, cảm ơn ad.

Bạn mở phần menu trên màn hình lên sẽ có phần tắt bảng đó bạn nhé. Với những lỗi này mình có thể điều chỉnh trên màn hình không phải do máy tính

Lỗi CANNOT BE USED AVAILABLE IN D-SUB SIGNAL ONLY của bạn có vấn đề kết nối với màn hình pc? Làm thế nào bạn giải quyết vấn đề? Xin vui lòng cho chúng tôi biết về nó bằng cách để lại các ý kiến trong phần bình luận ​​dưới đây!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 2 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.

error: Cảm ơn bạn đã đến với blog. Bạn không thể sao chép nội dung