; charset=UTF-8" /> Xem tình trạng hoạt động cpu trên máy tính của bạn chỉ vài bước cơ bản

Xem tình trạng hoạt động cpu trên máy tính của bạn chỉ vài bước cơ bản

Jun 10, 2019
Hỏi & Đáp Máy Tính
0 0

Xem tình trạng hoạt động cpu trên máy tính của bạn chỉ vài bước cơ bản

Phần màu xanh là phần CPU bạn đã xài. Phần đó càng ít máy càng mạnh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 2 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.

error: Cảm ơn bạn đã đến với blog. Bạn không thể sao chép nội dung