; charset=UTF-8" /> Mới mua card đồ họa GTX 750 Ti gắn vào thì quạt xoay không lên hình?

Mới mua card đồ họa GTX 750 Ti gắn vào thì quạt xoay không lên hình?

Oct 18, 2018
Hỏi & Đáp Máy Tính
0 0

Mới mua card đồ họa GTX 750 Ti gắn vào thì quạt xoay không lên hình?

Mình mới mua Card đồ họa GTX 750 Ti, mình gắn vào thì quạt xoay mà không lên hình là sao vậy ad?

Hướng dẫn của Caidatwin.net:

Main máy tính của bạn không tương thích với card đồ họa nên nó không lên bạn nhé. Bạn kiểm tra lại thông số của main để mua card đồ họa phù hợp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 2 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.

error: Cảm ơn bạn đã đến với blog. Bạn không thể sao chép nội dung