; charset=UTF-8" /> Máy tính treo không vào game phải xử lý thế nào? Cách khắc phục nhanh

Máy tính treo không vào game phải xử lý thế nào? Cách khắc phục nhanh

Jun 10, 2019
Hỏi & Đáp Máy Tính
0 0

Máy tính treo không vào game phải xử lý thế nào? Cách khắc phục nhanh

Laptop mình xài Windows 7, khi vào game nó bị không phản hồi thì làm thế nào ạ? Trước đó vẫn chơi game bình thường. Bạn nào chỉ mình cách chỉnh nhé !Các cao nhân nào có ý khiến giúp em với ạ!!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 2 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.

error: Cảm ơn bạn đã đến với blog. Bạn không thể sao chép nội dung